Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

 

DakonDORN_Automat_frontal-closed_2336

  • Proč se musí provádět kontroly kotle?

Podle zákona 172/2018 Sb., kterým se mění zákon 201/2012 Sb., je každý majitel spalovacího zdroje na tuhá paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu, povinen provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje.

  • Musím protokol o provedené kontrole předložit na obecní úřad?

K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.

  •  Které kotle podléhají povinné kontrole?

Pokud máte doma kotel na tuhá paliva jehož příkon je 10 až 300 kW včetně, jste povinen pravidelně nejméně jednou za tři roky zajistit provedení kontroly Vašeho kotle.

  •  Kdo provede kontrolu kotle?

Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. Kontrolu kotlů DAKON mohou tedy provést jen oprávnění kontroloři od naší společnosti.

  •  Jak zjistím jaký je příkon mého kotle?

Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k instalaci a obsluze, příp. se obraťte na servis@dakon.cz.

  •  Co bude kontrolováno?

Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem kontroly.

  •  Kdo může provést kontrolu kotle od nOprávnění vzoreznámého výrobce?

V případě, že výrobce spalovacího stacionárního zdroje není znám, zanikl, nebo není schopen zajistit odborně způsobilou osobu, která by mohla provést kontrolu technického stavu a provozu v rámci referenčního finančního limitu stanoveného prováděcím právním předpisem, může být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem k provádění kontroly technického stavu a provozu stejného typu spalovacího stacionárního zdroje.

Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená společností DAKON, pokud jsou konstrukčně podobné našim kotlům.

  • Provedení kontroly kotle jiného výrobce

Ministerstvo vyhláškou stanoví referenční finanční limit pro provedení této kontroly, který je rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit odborně způsobilou osobu a který zahrnuje veškeré náklady spojené s jejím provedením, včetně dopravních nákladů odpovídajících vzdálenosti 50 km.

  •  Kdy může být kontrola provedena?

Kontrolu kotle lze provést i při pravidelné servisní činnosti, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.

 

 

Informace pro kontrolory

V případě, že budete mít zájem o školení kontrolorů kotlů na tuhá paliva dle Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., přihlašte se prosím na školení prostřednictvím online přihlášky dostupné na skoleni.servis-plus.cz.

 

Powered by WP Bannerize