Slovník pojmů

Nejste si jistí, co znamenají některé výrazy z oboru tepelné techniky? Najděte je v našem slovníku.

Sekundární vzduch

Druhotný spalovací vzduch, který se přivádí nad hořící vrstvu - nejdůležitější spalovací vzduch pro spalování dřeva. Sekundární vzduch výrazně ovlivňuje kvalitu emisí. Při jeho nedostatku dochází k velice nekvalitnímu spalování. Slouží především k regulaci kvality spalovacího procesu během hoření.

Skoková regulace

Regulace přepínající předem nastavené výkony.

Smíšený provoz

Provoz kotle při kterém se využívá například přímotopný i akumulační systém.

Spřažená regulace

Regulace ovládající jedním prvkem přívod primárního i sekundárního vzduchu.

Stacionární kotle

Kotle stojící na zemi.

Spalovací prostor

Část vnitřního prostoru kotle, v níž probíhá spalování paliva. Jedná se o celý prostor kotle nad roštem, ve kterém dochází k primárnímu hoření pevné hořlaviny i sekundárnímu vyhořívání prchavé hořlaviny. Proto se do části tohoto prostoru přivádí sekundární spalovací vzduch, který se směšuje s uvolněnou prchavou hořlavinou a podporuje tak její lepší vyhoření. U kotlů s ručním přikládáním paliva se spalovací prostor často prolíná s násypkou paliva, protože ta je umístěna nad roštem a palivo postupně nahořívá do její hloubky.

Stykače

Zařízení pro spínání nebo rozepínání elektrických spojení u elektrokotlů.

Svorkovnice

Slouží k propojení více vodičů, které lze opětovně rozpojit. Vždy jde o dlouhodobé připojení, které provádí kvalifikovaný odborník. Může být součástí elektrického zařízení.

Silové vodiče

Slouží k přenosu elektrické energie.

Smíšený ohřev vody

Jedná se o ohřev vody jak přímý (např. průtokový ohřívač) tak i nepřímý (akumulační nádrž, zásobník, kombinovaný zásobník, několika valentní zásobník). Využíváme tam, kde máme možnost většího počtu zdrojů a můžeme variabilně dle výhodnosti měnit.

Spalinové cesty

Prostory uvnitř kotle, které navazují na spalovací prostor a proudí jimi spaliny. Teplota zde by měla být již tak nízká, že je ukončeno spalování a v tomto prostoru dochází pouze k přenosu tepla z horkých spalin přes teplosměnnou plochu do otopné vody. Konstrukční část kotlového tělesa, která vymezuje spalinové cesty, se nazývá výměník tepla.

Spalinový ventilátor

Slouží k odvodu spalin ze spalovacího prostoru.

Spaliny

Spaliny vznikají mj. při spalování paliv, jako je např. dřevo, peletky nebo uhlí. Jejich složení závisí na příslušném palivu. Převážně se skládají z vodní páry a oxidu uhličitého (CO2). Kromě toho obsahují podle druhu paliva látky zatěžující životní prostředí.

Powered by WP Bannerize