Záruční podmínky a služba Servis

SLUŽBA SERVIS – ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

 

ÚVODNÍ SLOVO

Vážený zákazníku,

jménem obchodního zastoupení tepelné techniky Bosch Termotechnika Vám děkujeme za projevenou důvěru k našim značkám a blahopřejeme ke koupi našeho výrobku.

Naše výrobky jsou tradičně spojovány s kvalitou a nejvyšší technickou úrovní. Dodávají se bez přerušení již více než sto let. Během této doby prošly převratnými změnami nejen v použitých materiálech a konstrukci, ale i ve využití řídící elektroniky. Cílem vývoje našich výrobků je vedle dlouholetého bezchybného provozu vždy i nejvyšší míra úspornosti a bezpečnosti.

Naše úsilí však samotné nestačí. Nyní je i na Vás, abyste svým zodpovědným přístupem k zajištění instalace a provozu, včetně pravidelných ročních prohlídek plně využil kvalit našich výrobků. Prováděním pravidelných ročních prohlídek zajistíte pro Váš výrobek optimální preventivní péči, max. ekonomický a bezpečný provoz a předejde se vzniku možných poruch nesprávným provozováním.

K zajištění pravidelných ročních prohlídek využijte naší servisní služby SERVISplus+

Protože si za svými výrobky stojíme a věříme v dobré vztahy s Vámi, koncovým uživatelem, rádi bychom Vám tímto nabídli nadstandardní péči v podobě služeb SERVIS a SERVISplus+. Pokud jste dodrželi podmínky uvedené v tomto dokumentu a Váš výrobek stále nefunguje správně, můžete uplatnit svá práva ze záruky u autorizované servisní firmy.

Podrobnosti ke službám SERVIS a SERVISplus+ naleznete níže v tomto dokumentu.

Touto naší vzájemnou spoluprací společně vytvoříme podmínky pro bezpečnou a bezchybnou činnost Vašeho nového výrobku. Věříme, že tak Vám bude sloužit k plné spokojenosti.

 

Bosch Termotechnika s.r.o.

obchodní divize Junkers Bosch

 

 

 

 

 


Záruční podmínky

Platné od 1.10.2016

 

Informace o výrobku

Označení výrobce ve smyslu § 5 zákona č. 102/2001 Sb., zákon o obecné bezpečnosti výrobků:

Bosch Termotechnika s.r.o. se sídlem Průmyslová 372/1, Praha 10 – Štěrboholy, PSČ 108 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121629

Výrobky jsou schváleny certifikátem CE, vyhovují platným požadavkům evropských směrnic, ČSN, ČSN EN a technickým normám a předpisům vztahujících se k platnému nařízení vlády a konstrukčnímu vzoru popsanému v ES certifikátu.

 

Důležitá spojení

Email: servisplus@bosch.com

Tel: 848 222 232

Internetové stránky

www.junkers.cz

Služby SERVIS a SERVISPLUS+

www.servis-plus.cz

 

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY (platí pro služby SERVIS a SERVISplus+)

Při koupi našeho výrobku si neopomeňte od Vašeho dodavatele vyžádat doklad o zakoupení, vč. data prodeje.

Pokud nebude výrobek bezprostředně instalován, je nutné jej uskladnit na suchém a temperovaném místě, mimo dosah agresivních látek a hořlavin, s vyloučením možnosti mechanického poškození.

Po koupi výrobku:

 • Seznamte se s instalačním a obslužným návodem. Zejména věnujte pozornost pokynům pro umístění a instalaci výrobku, přívodu spalovacího vzduchu, odtahu spalin, parametrům otopné vody, apod.
 • V rámci přípravy výrobku k uvedení do provozu (pokud je určen pro napojení na komín) mějte k dispozici platnou revizi komínu odbornou kominickou firmou.
 • V případě instalace části odtahu spalin do venkovní zdi u výrobků s nuceným odtahem spalin, doporučujeme dotazem u stavebního úřadu zjistit předem podmínky pro umístění vyústění odvodu spalin (stavební povolení).
 • Doporučujeme vždy provést tlakovou zkoušku těsnosti plynového přívodu a revizi elektrického přívodu.

Výrobek musí být nainstalován v souladu s instalačním návodem oprávněnou firmou (např. oprávnění k montážím plynových zařízení) a uveden do provozu autorizovanými servisními techniky našeho autorizovaného servisního partnera. Ověřit autorizaci servisního partnera můžete na Internetových stránkách výrobce zařízení. Servisní technici jsou povinni Vám na vyzvání prokázat autorizaci od naší společnosti. V případě uvedení výrobku do provozu neautorizovanou osobou nelze požadovat bezplatné odstranění záruční vady. Pokyny pro přípravu výrobku k uvedení do provozu

Před příjezdem autorizovaného servisního partnera a uvedením výrobku do provozu:

 • Zkontrolujte, zda je místnost umístění výrobku řádně uklizena a zbavena všech stavebních zbytků. Nasáté zbytky izolace, vrtná drť atd. mohou způsobit vážné poškození výrobku, na které se záruka zásadně nevztahuje.
 • Informujte se o naplnění otopné soustavy na předepsaný přetlak dle návodu k obsluze nebo projektové dokumentace a současně se dotazem ujistěte, že bylo provedeno před naplněním otopné soustavy správné propláchnutí rozvodů, z důvodu vypláchnutí všech nečistot z potrubí. Toto je potřeba provést i u nové instalace.
 • Připravte si potřebnou dokumentaci pro servisního technika (doklad o koupi výrobku, v případě potřeby platnou revizi komínu, revizi plynové přípojky, revizi elektrického připojení a popřípadě i projektovou dokumentaci pro nastavení výkonu kotle na vypočtené parametry). Kontaktujte servisního technika k připojení a uvedení výrobku do provozu, jen pokud máte připojen plynoměr (u tekutého plynu, pokud je naplněná nádrž), je dohotovený celý odtah spalin a pokud je připojeno instalační potrubí k výrobku.
 • V trvale neobydlených domech doporučujeme aplikovat ochranný protizámrazový prostředek do otopné vody dle pokynů v instalačním návodu daného výrobku. Použití jiných než doporučených prostředků je zakázáno. Tyto prostředky mohou způsobit poruchu nebo poškození výrobku i celé otopné soustavy. Rovněž je zakázána aplikace těsnících prostředků v otopné soustavě. Škody, které vzniknou použitím nevhodných protizámrazových, antikorozních a těsnících prostředků v otopné soustavě jsou vyloučeny ze záruky.

Po uvedení výrobku do provozu a před podpisem „Záznamu o uvedení do provozu“ je nutné zkontrolovat:

 • zda byla řádně ověřena funkčnost otopné soustavy. Nechte se informovat o jejím výsledku.
 • Ověřte, zda servisní technik řádně a úplně vyplnil „Záznam o uvedení do provozu“, zejména identifikační číslo výrobku a uvedl správné datum uvedení výrobku do provozu. Potřebné údaje pro správné vyplnění „Záznamu o uvedení do provozu“ jsou uvedeny na typovém štítku výrobku.
 • Servisní technik je Vás povinen v rámci uvedení výrobku do provozu seznámit s jeho obsluhou a funkcemi.
 • U otopné soustavy požadujte seznámení s doplňováním vody a odvzdušňováním výrobku. Kontrolu kvality vody v otopné soustavě si nechejte prakticky ukázat.

Při uvedení výrobku do provozu si neopomeňte nechat potvrdit záznam o uvedení výrobku do provozu, vč. data uvedení do provozu.

Úplné záznamy o prodeji a uvedení výrobku do provozu jsou pro nás nezbytné, k vyřízení záručních oprav prostřednictvím našich autorizovaných servisních partnerů.

 

Pokyny pro provozovatele k provozu a údržbě Pokyny k provozu výrobku

V průběhu provozu je nutné u výrobku dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v návodu, zejména:

 • pokud jsou v okolí výrobku ještě prováděny stavební práce v rozporu s pokyny pro provoz výrobku uvedené v návodu pro obsluhu, zejména broušení sádrokartonu a práce s nátěrovými hmotami, lepidly apod., je nutno odstavit na přechodnou dobu výrobek z provozu, odpojit jej od elektrické sítě, uzavřít plynový kohout;
 • neskladujte v těsné blízkosti výrobku hořlavé látky, papír, chemikálie a podobně;
 • z důvodu úrazu elektrickým proudem a popálenin neprovádějte manipulace v rozporu s instalačním a obslužným návodem a přenechejte servisní zásahy autorizovanému servisnímu partnerovi.

Instalaci, uvedení do provozu a pravidelnou údržbu výrobku si zajišťujete dle své volby a na vlastní náklady. Tímto Prohlášením nepřebíráme odpovědnost za řádné provedení těchto servisních úkonů.

 

 DALŠÍ PODMÍNKY (platí pro služby SERVIS a SERVISplus+)

 1. Záruka na výrobky je poskytována v ochranné době 24 měsíců od uvedení Vašeho výrobku do provozu, nejpozději ale 30 měsíců ode dne prodeje při dodržení výše uvedených podmínek uskladnění výrobku (dále jen „Záruční doba“). Běh Záruční doby se nepřerušuje ani nestaví.
 2. KOTLE NA TUHÁ PALIVA – Prodloužená záruka v délce 3 let začíná běžetod uvedení výrobku do provozu, nejpozději ale do 6 měsíců ode dne prodeje. Podmínkou prodloužené záruky je dodržení všech záručních podmínek a registrace zařízení do služby SERVIS na www.servis-plus.cz. Registraci je nutné provést do 3 měsíců od uvedení výrobku do provozu. Dále je prodloužená záruka podmíněná pravidelnou údržbou zařízení autorizovaným servisním partnerem.

Prodloužená Záruční doba v délce 5 let začíná běžet ode dne uvedení výrobku do provozu, nejpozději ale do 6 měsíců ode dne prodeje. Prodloužená záruka se vztahuje na vady těsnosti ocelového nebo litinového kotlového tělesa zařízení na tuhá paliva za podmínky, že je zamezeno nízkoteplotní korozi např. směšovacím zařízením tak, aby teplota vratné vody z otopného systému na vstupu do kotle měla minimální hodnotu uvedenou v návodu k instalaci. Při nedodržení těchto a výše uvedených podmínek (registrace zařízení) nelze nárokovat bezplatnou záruční opravu ani ve standardní Záruční době dle bodu 1. Registrací dle tohoto bodu nedochází ke sjednání služby SERVISplus+.

ELEKTRICKÉ ZÁSOBNÍKYProdloužená Záruční doba v délce 5 let ode dne prodeje platí na vnitřní nádobu elektrických zásobníků vody značky Bosch s výjimkou modelu Bosch Tronic 2000T. Nárok na prodlouženou Záruční dobu dle tohoto bodu máte pouze za podmínky, že je zásobník registrován na www.servis-plus.cz nejpozději do 3 měsíců od dne jeho prodeje. Registrací dle tohoto bodu nedochází ke sjednání služby SERVISplus+.

TEPELNÁ ČERPADLA – Prodloužená Záruční doba v délce 5 let začíná běžet od uvedení výrobku do provozu, nejpozději ale do 6 měsíců ode dne prodeje platí na tepelná čerpadla značky Junkers Bosch. Nárok na prodlouženou Záruční dobu dle tohoto bodu máte pouze za podmínky, že je čerpadlo registrováno do služby SERVIS na www.servis-plus.cznejpozději do 3 měsíců ode dne jeho uvedení do provozu a jsou minimálně jedenkrát za 12 měsíců prováděny jeho pravidelné servisní prohlídky autorizovaným servisním partnerem. Podmínka provedení prohlídky autorizovaným servisním partnerem dle předchozí věty platí u čerpadel o výkonu do 17 kW (včetně A2/W35 resp. B0/W35 dle EN 14511).

K pravidelným servisním prohlídkám tepelných čerpadel značky Junkers Bosch s výkonem nad 17kW

(při A2/W35, resp. B0/W35 dle EN 14511) je ve smyslu tohoto odstavce autorizována výlučně Společnost a nikoli servisní partner. Registrací dle tohoto bodu nedochází ke sjednání služby SERVISplus+.

 1. Podmínkou pro uznání nároku na bezplatnou záruční opravu je přesné dodržení montážních a provozních podmínek uvedených v průvodní dokumentaci k výrobku. Průvodní dokumentaci k jednotlivým výrobkům můžete také nalézt na Internetových stránkách.
 2. K uplatnění nároku na záruční opravu je potřeba, abyste ohlásil závadu našemu autorizovanému servisnímu partnerovi bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. Předpokladem pro uznání nároku na záruční opravu je předložení originálu dokladu o zakoupení a záznam o uvedení do provozu v souladu se základními podmínkami uvedenými výše. V případě, že jste registrovali výrobek v rámci služby SERVISplus+ (viz níže), pak je podmínka dle předchozí věty tohoto bodu splněna.
 3. Nárok na bezplatnou záruční opravu máte za předpokladu, že závada je vadou materiálu nebo vadou vzniklou při výrobě. V případě reklamace parametrů nebo činnosti otopné soustavy ve spojení s výrobkem budeme potřebovat doložit i příslušnou projektovou dokumentaci s výpočtem otopné soustavy.
 4. Nárok na bezplatnou záruční opravu nevzniká v případě opravy běžného opotřebení a rychloopotřebitelných dílů jako jsou například zapalovací a hlídací elektrody, žárovky, ucpávky, těsnění, a mechanického poškození sedel armatur nečistotami, v případě závad zaviněných poruchou elektrické sítě a vadnou dodávkou z rozvodné sítě, nečistotami, zvýšeným obsahem vody, odchylkou vstupního přetlaku od požadované hodnoty, přerušenou dodávkou z rozvodné sítě a v případě závad vzniklých při poruchách vodovodního řadu nebo u otopné soustavy při použití otopné vody s neodpovídajícími parametry pro daný typ výrobku. Nárok na bezplatnou záruční opravu dále nevzniká při závadách spojených s provozem výrobku v rozporu s provozními podmínkami uvedenými v instalačním návodu nebo při provozu výrobku v rozporu s platnými předpisy. V rámci záruční opravy nebo služby SERVIS není možno požadovat servisní úkony spojené s obsahem roční preventivní údržby, např. čištění spalinové cesty, hořáku, výměníku a i ostatních částí výrobku, nastavení odlišných parametrů výrobku nebo regulace. Na záruční opravu nevzniká nárok ani při závadách vzniklých náhodou nebo vyšší mocí.
 5. Nárok na záruční opravu zaniká při poškození výrobku uživatelem, při spojení výrobku s příslušenstvím, které není v souladu s podmínkami instalace dle instalačního návodu, při neodborném zásahu do nastavení provozních hodnot, při opravě nebo údržbě výrobku jinou osobou než autorizovaným servisním partnerem, při svévolné konstrukční úpravě konstrukce výrobku, při použití dílů jiných výrobců, při nedodržení pokynů pro provoz, obsluhu a údržbu uvedených v návodu pro obsluhu, při provozování výrobku bez uvedení autorizovaným servisním partnerem do provozu. Nárok na záruční opravu zanikne, nebyl-li uplatněn v Záruční době.
 6. Vyhrazujeme si právo rozhodnout, zda vadu odstraníme výměnou nebo opravou vadného dílu, nebo celku. Vyměněné díly nebo celek musí být vydány servisnímu technikovi. Řádně odstraněnou závadu v Záruční době potvrďte svým podpisem servisnímu technikovi na záznamu o opravě.
 7. Tímto dokumentem o kvalitě nevznikají žádné jiné nároky než uvedené v tomto dokumentu. Zejména jsou vyloučeny nároky náhrady související škody.
 8. Koncový uživatel výrobku – fyzická osoba uděluje výslovný souhlas s tím, aby společnost Bosch Termotechnika s.r.o., se sídlem Praha 10 – Štěrboholy, Průmyslová 372/1, PSČ 108 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 121629, IČ 189 53 573 (dále jen „Společnost„) zpracovávala osobní údaje uvedené v záručních podmínkách k marketingovým a evidenčním účelům a uložila je do své databáze. Koncový uživatel-fyzická osoba má mj. právo přístupu k těmto údajům, na jejich opravu, jakož i další práva, stanovená zákonem na jeho ochranu. S poskytnutými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas dle tohoto bodu je udělován dobrovolně. Nárok na bezplatnou záruční opravu a služby SERVIS a SERVISplus+ vzniká pouze v případě udělení souhlasu dle tohoto bodu, když se jedná o nezbytné podklady k jejímu řádnému zajištění. Koncový uživatel výrobku – fyzická osoba může při registraci výrobku udělit Společnosti výslovný souhlas s tím, aby mu Společnost zasílala obchodní sdělení v elektronické podobě ve smyslu zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlasy se zpracováním údajů a zasíláním obchodních sdělení jsou udělovány na dobu existence Společnosti anebo do odvolání tohoto svého souhlasu.

 

Powered by WP Bannerize